Służba pasterska

Zbór Stanowczych Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej.

Na służbę pasterską składa się zarówno zwiastowanie Słowa Bożego na nabożeństwach, jak również praca pomiędzy nabożeństwami.

Apostoł Paweł w Rzym. 15; dał nam przykład na czym powinna polegać praca pasterza i przełożonego. Pisze:

„…Żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego.”

W Liście do Ef. 4;11-12: „I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej.”

Jak widać  na przykładzie ap. Pawła, nie jest to praca polegająca tylko na nakłonieniu ludzi do przyjęcia przebaczenia grzechów i chrztu. Potem pozostaje jeszcze wiele pracy, by bracia i siostry mogli dojść do zwycięskiego życia na wszelkim świadomym grzechem, a następnie wzrastali do męskiej doskonałości i dorośli do wymiarów pełni cnót Chrystusowych. Tak jak ap. Paweł przez 3 lata we dnie i w nocy napominał Efezjan, tak samo pasterz i przełożony troszczy się o osobisty rozwój braci i sióstr – przez modlitwy i słowa pociechy, napominanie, odwiedzanie, pisanie i odbieranie maili, niesienie pomocy duchowej i materialnej potrzebującym, odwiedzanie starszych i chorych w domach i szpitalach, służenie słowem Bożym w czasie wesel jak i pogrzebów.

W celu budowania społeczności są również organizowane spotkania, nabożeństwa, konferencje, dla starszych i młodzieży w kraju i za granicą oraz prace mające na celu zgromadzenie środków finansowych na pokrycie wszystkich kosztów działalności zboru.